Lagändringar om tvångsvård

Enligt statistik från Socialstyrelsen är det omkring 3 000 personer som varje dag tvångsvårdas i Sverige, men när vården rör unga så brister systemet – vilket gjort att man nu ser över hur lagen om tvångsvård kan ändras.

beskuren psychicSocialstyrelsens hemsida står att läsa om hur det varje dag är cirka 3 000 personer som tvångsvårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller med stöd från lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Av dessa personer är det enligt siffror omkring 32 000 barn och ungdomar i Sverige som omhändertas för att få vård utanför hemmet som då hamnar i exempelvis familjehem eller HVB-hem. Och detta är något som gjort att man nu börjar diskutera huruvida lagen om tvångsvård och omhändertaganden bör ändras eller ej. Till exempel är det årligen flera fall då familjer behövt ta kontakt med en advokat eller annat juridiskt ombud då deras barn omhändertagits felaktigt, vilket gör att frågor väckts gällande föräldrarnas bristande skydd i kontakt med socialtjänsten. Bland annat skriver Sveriges Radio om hur man nu i en utredning om tvångsvårdslagstiftningen tagit upp ett förslag på hur föräldrar ska få ett bättre skydd i sina kontakter med socialtjänsten och detta ska snart presenteras för regeringen. Vad man tittat på i utredningen är bland annat hur stödet för familjer sett ut både under och efter avslutad tvångsvård vilket gjort att man nu kan slå fast att stödet till de biologiska föräldrarna är för dåligt i vårdnadsärenden.

Privatvården också kritiserad

Likaså kritiseras Stockholms läns landsting av Justitieombudsmannen gällande tvångsvården då det uppdagats att man låtit tvångsvårda psykiskt sjuka på en privat vårdinrättning, vilket inte är tillåtet enligt lagen. Till exempel skriver SvD om hur detta nu gjort att man överväger huruvida lagen bör ändras för att anpassas till såväl kommunala som privata sjukhus och vårdinstanser. Samtidigt ska man även hålla i minnet att lagen är som den är för att begränsa tvångsvården så att den inte utförs utanför vårdens område såsom i någons hem. Och det är viktigt att man begränsar tvångsåtgärder så mycket det är möjligt då behandling mot någons viljarent faktiskt alltid är en form av kränkning. Därför är det i dagsläget ännu ovisst huruvida vi kommer att se en lagändring på området eller ej.